Zápis do MŠ

Vážení rodiče, v letošním roce se uskuteční zápis „klasickým způsobem“ za přítomnosti zákonných zástupců i dětí v MŠ.

Zápis dítěte do MŠ pro školní rok 2022/2023

Doporučujeme vám využít Elektronický předzápis. Usnadní a urychlí vám podání Žádosti.

Jak postupovat:

 1. Zjistěte si svou spádovou mateřskou školu. Seznam spádových ulic pro naši MŠ: Antonína Dvořáka, Bekova, Bezejmenná, Bohuslava Martinů, Cimlerova, Dědkova, Dobrovského, Drahoňovského, Hronkova, Husitská, Jana Krušinky, Jateční plácek, Jičínská, Jindrova, Klidná, Kotrčova, Koutníkova, Kydlinovská, Labská vodárna, Lochenice, Maxe Malého, Mikoláše Alše, Mládeže, Mlýnská, Na Důchodě, Na Okrouhlíku, Na Valše, Náchodská, Oskara Nedbala, Petra Jilemnického, Pobřežní, Pohlova, Předměřická, Říčařova, Říční, Sušilova, Šmilovského, Trutnovská, U Dřevony, U Fotochemy, U Kulturního domu, U Melounky, U Náhona, U Sokola, V Končinách, V Tůních, Vančurovo náměstí, Višňová, Voborníkova, Vocelova, Zahrádkářská osada U Labe. 
 2. Hlásit se můžete i do nespádové MŠ. Je ale vhodné si podat Žádost i do mateřské školy spádové. V nespádové MŠ bude Vaše dítě podle platných přijímacích kritérií zařazeno až za děti spádové, a nemusí být proto z důvodu kapacity školy přijato.
 3. Předzapište své dítě prostřednictvím webu https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hk-plotiste. Elektronický předzápis bude otevřen od 11. 4. 2022 do 12. 5. 2022, do 24.00 hod.
 4. Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte listinnou podobu Žádosti.
 5. Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy či vytištěnou prostřednictvím elektronického předzápisu) podepište.
 6. Přiložte k Žádosti povinné dokumenty:
 • Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte dokládá zákonný zástupce pouze tehdy, rozhodne-li se pro individuální vzdělávání svého dítěte (bez pravidelné docházky do MŠ). Pokud není oznámení doručeno společně s žádostí, je rodič povinen doručit oznámení do školy dodatečně a to nejpozději do 31. 5. 2022.
 • Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno v příslušném poradenském školském zařízení, můžete k Žádosti přiložit i toto Doporučení školského poradenského zařízení.
 1. Doručení Žádosti do MŠ:

Vyplněnou a podepsanou Žádost a dokumenty doručte do příslušné mateřské školy.  Dostavte se spolu se svým dítětem.

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 v čase od 10 – 11.30 hod a od 12.00 do 17.00 hod nebo v pátek 13. 5. 2022 v čase od 10 - 11.30 hod a od 12.00 do 15.00 hod .

 1. Doplňující informace k zápisu: Při vstupu do budovy školy (označeném nápisem ZÁPIS), obdržíte pořadové číslo, dobu do odbavení budete moci trávit ve třídě, případně na zahradě školy.
 2. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy v pátek 3. 6. 2022

 

Zápis dětí – ukrajinských uprchlíků k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných městem Hradec Králové, pro školní rok 2022/2023

K zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, zřizovaných městem Hradec Králové, vyhlášeného ve dnech 12. a 13. května 2022, nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve školských obvodech spádových mateřských škol. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu dne 22. června 2022 od 14:00 do 17:00 hodin.

Зарахування дітей – українських біженців до закладів дошкільної освіти, створених м. Градець Кралове на 2022/2023 н.р.

Щодо зарахування дітей до закладів дошкільної освіти, створених містом Градець Кралове, яке буде проходити 12 та 13 травня 2022 року, то іноземці зі статусом перебування - тимчасовою візою з метою додаткового захисту відповідно до § 33, абзацу 1, a) Закону про проживання іноземних громадян у Чеській Республіці ("біженці") з місцем проживання на прилеглих до дитячих садків територіях, не можуть подати таку заяву у ці дні.

Для іноземців - біженців дата реєстрації - 22 червня 2022 року з 14:00 до 17:00. 

Ing. Bc. Petra Pikolová, zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2022-2023.pdf 

Oznámení o individuálním vzdělávání.pdf 

Směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.jpeg (934292)

Hromadná schůzka všech rodičů se koná ve čtvrtek 12. 1. 2022 v 15.45 hod. v jídelně v I. patře.